• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Szkółkarstwo 03/2004

Rozgałęzianie drzewek owocowych wciąż przysparza szkółkarzom wielu kłopotów. Tymczasem sadownicy stawiają coraz większe wymagania dla materiału nasadzeniowego. Sady towarowe zakładane są najczęściej z jednorocznych, lecz rozgałęzionych okulantów. Szkółkarz ma duże możliwości zbytu jednorocznych okulantów, jeśli ich podkładki charakteryzują się osłabionym wzrostem, a nawet słabym, jak 'M.9'. Wysokość okulizacji powinna wynosić 15–20 cm od ziemi, a pnia do pierwszego rozgałęzienia — 75 cm i więcej. Okulanty powinny mieć co najmniej 4 lub 5 bocznych pędów o długości 10–35 cm oraz kilka pędów krótkich o długości mniejszej niż 10 cm, na których wierzchołkach tworzą się często pąki kwiatowe.
Więcej »
W poprzedniej części opisałem podkładki dla gruszy pochodzące od tego rodzaju. Niestety, brakuje wśród nich podkładek typowo karłowych. Jeśli nie można znaleźć podkładek o pożądanych cechach wśród danego rodzaju, próbuje się ich poszukiwać wśród rodzajów najbliżej spokrewnionych. Dawniej jako podkładek dla gruszy używano siewek głogów, jarzębów, a nawet jabłoni (istnieją doniesienia o pomyślnym zastosowaniu podkładki 'M.26' z pośrednią z odmiany 'Winter Banana' dla odmian 'Bonkreta Williamsa' i 'Komisówka'). Obecnie najpowszechniej wykorzystywanymi podkładkami ograniczającymi wzrost gruszy są wyselekcjonowane typy pigwy.
Więcej »
Tegoroczne (8–9 marca) szkolenie członków Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego (Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy), zorganizowane w Krynicy, zdominowały tematy nowych wymagań i obowiązków dostosowujących nasze prawo do unijnego. Według Krzysztofa Smaczyńskiego z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, polscy producenci szkółkarskiego materiału sadowniczego są jedną z grup najlepiej przystosowanych do funkcjonowania w UE. Dzięki wprowadzeniu kilka lat temu stosownych wymagań, wszystkie produkowane legalnie drzewka będą po 1 maja spełniały określone w ogólnych przepisach wymagania jakościowe. Nie zwalnia to jednak szkółkarzy z dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.
Więcej »
Świdośliwa (Amelanchier sp.) należy do rodziny różowatych (Rosaceae), podrodziny jabłkowych (Pomoide). Rodzaj ten zawiera około 25 gatunków dzikich i uprawnych, ściśle spokrewnionych ze sobą i często niełatwych do rozróżnienia, ze względu na dużą zmienność ulistnienia. Występują także mieszańce międzygatunkowe, które potęgują trudność dokładnej identyfikacji. Przeważnie są to krzewy lub małe drzewa pochodzące z Ameryki Północnej, Europy, północnej Afryki i wschodniej Azji. Nazwa Amelanchier wywodzi się od francuskiego słowa "amelanche", które oznacza "małe jabłka". Polska nazwa świdośliwa jest trochę myląca, gdyż gatunek ten ze względu na owoce bardziej przypomina gatunki roślin jagodowych. Wśród amatorów roślina określana jest błędnie "borówką kanadyjską" lub "słodką aronią".
Więcej »
W dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej weszła w życie ustawa z 11 marca br. o podatku od towarów i usług (VAT), którą opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 54, poz. 535 z 5.04.2004 r. Pierwszy maja tego roku oznacza więc początek istotnych zmian dla przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadza bowiem wiele zupełnie nowych regulacji, będących konsekwencją przystąpienia naszego kraju do wspólnego rynku.
Więcej »
Rozwój szkółkarstwa wiąże się nieuchronnie z ciągłym rozszerzaniem asortymentu, wprowadzaniem nowych odmian, form, gatunków, a nawet rodzajów dotychczas nieznanych w uprawie. Z punktu widzenia szkółkarzy czy właścicieli centrów ogrodniczych zjawisko to jest nieuniknione. Posiadanie nowości, ciekawostek i stałe zmiany doboru oferowanych roślin to jeden z elementów walki z konkurencją, pozwalający szkółce lub punktowi sprzedaży na wyróżnianie się na rynku oraz przyciągnięcie klientów. Poniżej przedstawiam kilka gatunków i odmian krzewów, które u nas nie są produkowane lub występują w szkółkach tylko sporadycznie.
Więcej »
Od 1984 roku w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN uprawiana jest franklinia amerykańska (Franklinia alatamaha Marsh.). Nasiona, z których rozmnożono krzewy zebrałem w Arboretum Arnolda w Bostonie — Jamaica Plain, w grudniu 1993 r.
Więcej »
W pierwszej części tego cyklu ("Szkółkarstwo" 2/2004) Autorka przedstawiła ogólne wymagania stawiane drzewom przeznaczonym do sadzenia na małych przestrzeniach — wzdłuż wąskich ulic oraz w ogrodach. Szczegółowo opisała również najbardziej przydatne do tego celu odmiany drzew o koronach kulistych — red.
Więcej »
Małgorzata i Marcin Krytowie (fot. 1) w Woli Prażmowskiej niedaleko Piaseczna specjalizują się w produkcji "młodzieży".
Co roku gospodarstwo opuszcza mniej więcej milion roślin w pojemnikach P9, sporo materiału w P11, a od ubiegłego roku — również sadzonki w styropianowych multiplatach ukorzeniane na zamówienie. Przedsiębiorstw o podobnym profilu i skali działalności jest w Polsce najwyżej kilka. Szkółka M. M. Krytów wciąż jeszcze znajduje się w okresie inwestycyjnym — powstają nowe obiekty i zaplecze produkcyjne. Kompletowane są również mateczniki. Chociaż gospodarstwo wciąż jest modernizowane, już obecnie może konkurować z podobnymi na Zachodzie.
Więcej »
W najstarszym holenderskim centrum produkcji szkółkarskiej nie ma już właściwie miejsca na powiększanie gospodarstw. Przepisy proekologiczne wprowadzają dodatkowe ograniczenia, mające zapobiec dalszej degradacji środowiska. I tak, na przykład, w samym Boskoop nie można stawiać szklarni o powierzchni większej niż 3000 m2, choć są i takie obszary w pobliżu tego miasteczka, gdzie maksymalny dopuszczalny areał cieplarni wynosi zaledwie 300 m2. Nie znaczy to, że szkółkarska Mekka Holandii traci znaczenie i się "starzeje". Wciąż jeszcze można tu znaleźć nowoczesne rozwiązania produkcyjne i logistyczne.
Więcej »
Ozdobny materiał szkółkarski z Polski wyróżnia się na rynku wschodnim (czyt. też relacje z wystawy CWIETY '03 — "Szkółkarstwo" 6/2003 i 2/2004). Eksport w tamtym kierunku stał się zarazem bardzo ważną częścią działalności wielu naszych szkółek, a w niektórych przypadkach — wręcz domeną. Towar trafia głównie do Moskwy i tam też, oraz w okolicach tego miasta, przede wszystkim jest sadzony. Stolica Rosji stanowi równocześnie centrum dystrybucji sprowadzanych z zagranicy roślin ozdobnych, które — zwykle za pośrednictwem hurtowni — docierają w inne rejony kraju.
Więcej »
W Polsce brakuje danych i badań, pozwalających określić wielkość popytu na ozdobne drzewa, krzewy oraz byliny. O znaczeniu tych produktów świadczy natomiast dynamiczny wzrost liczby punktów sprzedaży oferujących ozdobny materiał szkółkarski. Pierwsze, szybko powstające w latach 90. ubiegłego wieku, tylko na początku przypominały sklepy ogrodnicze z poprzednich lat. Stopniowo rozwijały się i niekiedy przekształcały w centra ogrodnicze.
Zaczęły też pojawiać się nowe placówki detaliczne, jak sieci marketów budowlanych, mające w ofercie artykuły dla ogrodów. Powstawały też firmy kształtowania i urządzania terenów zieleni. Poniższy tekst relacjonuje część wyników badań ankietowych, jakie w 2001 roku przeprowadziłem we wszystkich punktach sprzedaży oferujących drzewa oraz krzewy ozdobne i znajdujących się w urzędowych granicach Warszawy.
Więcej »
Więcej »
W niektórych szkółkach, zlokalizowanych w sąsiedztwie rzek, potoków lub stawów czerpie się wodę z tych źródeł i używa jej do podlewania roślin. Tymczasem może to być przyczyną rozprzestrzeniania się groźnych chorób drzew, krzewów lub bylin. Ponadto w czasie gwałtownych opadów deszczu, zwłaszcza przy pochyłym terenie szkółki, woda spływa po zboczach zabierając ze sobą resztki podłoża, nawozy oraz zarodniki patogenów glebowych, sprawców zgnilizny korzeni i podstawy pędu. Najczęściej są to zarodniki mikroorganizmów z rodzaju Pythium, Phytophthora, Fusarium, Cylindrocarpon, Cylindrocladium, dla których woda (pożywka) stanowi doskonałe środowisko do namnażania się, a następnie rozprzestrzeniania. Również wiatr może przenosić cząstki zainfekowanej gleby (np. podczas suszy), które trafiają m.in. do zbiorników wodnych zakażając je. Wymienione patogeny mogą występować także na różnych gatunkach uprawnych roślin rolniczych lub warzyw, a z nich przedostawać się do cieków wodnych.
Więcej »
W "Szkółkarstwie" 2/2004 zamieściliśmy informacje o szkodliwych nicieniach, roztoczach i pluskwiakach równoskrzydłych (w tym mszycach) występujących w krajowych szkółkach bylin. Poniżej Autorzy opisują kolejne grupy szkodników tych upraw, zaobserwowane w ubiegłym sezonie (red.).
Więcej »
Więcej »
Więcej »