Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

'COLT' ZAS?UGUJE NA SZERSZE ROZPOWSZECHNIENIE

dr Miros?aw Sitarek

Numer archiwalny: 04/1999


Obecnie w rejestrze odmian ro?lin sadowniczych znajduje si? 6 podk?adek wegetatywnych dla wi?ni i czere?ni: 'F 12/1', 'Colt', 'P-HL A', 'P-HL C', 'GiSeLA 5' i 'Maxma 14'. Cztery ostatnie s? s?abo rosn?ce, ale bardzo trudno rozmna?aj? si? przez odk?ady. W przypadku 'P-HL A', 'P-HL C', 'GiSeLA 5' i 'Maxma 14' mo?na uzyska? zaledwie jeden, dwa ukorzenione p?dy z jednej ro?liny matecznej.


Podk?adki te najlepiej jest rozmno?y? z sadzonek zielnych lub metod? kultur tkankowych. Technologie te s? kosztowne, co wyra?nie podnosi cen? drzewek, a tym samym ogranicza ich dost?pno??. 'F 12/1' znajduje si? w powszechnym u?yciu, ale jej udzia? w produkcji drzewek jest wci?? niewielki. Szk?karze dobrze znaj? wszystkie wady tej podk?adki. W mateczniku ro?nie ona z regu?y bardzo silnie, wytwarzaj?c grube p?dy, sk?po ukorzenione, ktre nast?pnie ?le si? przyjmuj? w szk?ce. Mi?dzy innymi z tego powodu wydajno?? produkcyjna czere?ni na 'F 12/1' jest cz?sto niezadowalaj?ca. Dlatego wsz?dzie tam, gdzie nie zale?y nam na os?abieniusi?y wzrostu drzew, do produkcji czere?ni mo?e by? stosowana podk?adka 'Colt'.
Wyselekcjonowano j? w Anglii w 1958 roku z populacji siewek otrzymanych w wyniku krzy?owania gatunkw Prunus avium i P. pseudocerasus. Wed?ug zapewnie? hodowcw, mia?a os?abia? wzrost czere?ni. Jednak, jak wykaza?y p?niejsze badania, 'Colt' ogranicza wzrost drzew tylko niektrych odmian i to w niewielkim stopniu.

PRODUKCJA PODK?ADEK
'Colt' nale?y do grona nielicznych podk?adek wegetatywnych, ktrych rozmna?anie metod? tradycyjn? w mateczniku jest ?atwe. Ro?liny mateczne przyjmuj? si? bardzo dobrze i intensywnie rosn?. Mo?na je prowadzi? poprzez odk?ady pionowe, ale lepsze rezultaty uzyskuje si? przyginaj?c p?dy do powierzchni ziemi (metoda odk?adw poziomych). Cz?sto, jeszcze przed pierwszym obsypaniem ro?lin, u nasady p?dw wyrastaj? liczne korzenie przybyszowe, zwane powietrznymi, z ktrych nast?pnie, po usypaniu kopczykw z ziemi lub innego materia?u okrywowego, tworzy si? bogaty system korzeniowy. W zale?no?ci od piel?gnacji matecznika i sezonu, z jednej ro?liny mo?na uzyska? 9 lub 10, a nawet wi?cej, dobrze ukorzenionych p?dw.

PRODUKCJA OKULANTW
'Colt' w szk?ce przyjmuje si? dobrze i bez trudu osi?ga parametry niezb?dne do okulizacji. Zrastanie si? z t? podk?adk? oczek wi?kszo?ci odmian czere?ni przebiega prawid?owo, a wszystkie uzyskane drzewka s? tak samo wyro?ni?te, jak te na siewkach czere?ni ptasiej czy na 'F 12/1'. U drzewek na siewkach czere?ni ptasiej przewa?aj? jednak grube i nieliczne korzenie "szkieletowe", za? u czere?ni na podk?adce 'Colt' — wiele cie?szych korzeni przybyszowych. Z dotychczasowych bada? wynika, ?e trzy odmiany czere?ni — 'Sam', 'Burlat' i 'Hedelfi?ska' wykazuj? niezgodno?? fizjologiczn? z 'Coltem'. W zwi?zku z tym wy?ej wymienione odmiany czere?ni nie powinny by? uszlachetniane na tej podk?adce.

WZROST DRZEW W SADZIE
O ile z punktu widzenia szk?karza 'Colt' jest idealn? podk?adk? do produkcji czere?ni, o tyle sadownicy mog? mie? powody do narzeka?. Drzewo uszlachetnione na tej podk?adce ro?nie silnie i tworzy roz?o?yst? koron? (tab. 1).

TABELA 1. WIELKO?? DRZEW I PLONOWANIE PI?CIOLETNICH CZERE?NI ODMIANY 'BTTNERA CZERWONA' NA R?NYCH PODK?ADKACH (WED?UG SITARKA, GRZYBA I OMIECI?SKIEJ)


Jest ono jednak ?atwiejsze w prowadzeniu, gdy? ma odmienn? form? ni? to rosn?ce na siewce czere?ni ptasiej. Konary u czere?ni na podk?adce 'Colt' odchodz? od przewodnika pod wi?kszym k?tem (fot. 1), a wyrastaj?ce z nich p?dy s? s?absze i jest ich wi?cej ni? u drzew na czere?ni ptasiej. Drzewa na 'Colcie' w okres owocowania wchodz?, w zale?no?ci od sposobu ci?cia i formowania korony, w 3. lub 4. roku po posadzeniu. S?abe ci?cie i przyginanie p?dw sprzyja inicjacji p?kw kwiatowych i przyspiesza wchodzenie drzew w okres owocowania (fot. 2). Czere?nie na podk?adce 'Colt' plonuj? lepiej, zw?aszcza w pierwszych latach po posadzeniu, ni? te na siewce czere?ni ptasiej i na 'F 12/1' (tab. 1), a jako?? owocw jest porwnywalna.

FOT. 1. KONARY U CZERE?NI NA PODK?ADCE 'COLT' ODCHODZ? OD PRZEWODNIKA POD WI?KSZYM K?TEM NI? U DRZEWNA CZERE?NI PTASIEJ
FOT. 2. S?ABE CI?CIE I PRZYGINANIE P?DW PRZYSPIESZA WCHODZENIE DRZEW W OKRES OWOCOWANIAWRA?LIWO?? NA WARUNKI ?RODOWISKA
Wyniki bada? laboratoryjnych wskazuj? na nisk? odporno?? 'Colta' na mrz. W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach podk?adka ta ro?nie w mateczniku 10 lat i w tym czasie nie obserwowano uszkodze? mrozowych ro?lin matecznych. Tak?e czere?nie zaokulizowane na niej nie mia?y w tym samym okresie ?adnych widocznych symptomw przemarzni?cia. Nawet w bez?nie?n? zim? 1996/97, kiedy to wiele grusz, ?liw i czere?ni, zw?aszcza w m?odych sadach, ucierpia?o z powodu niskiej temperatury, drzewa na tej podk?adce przetrwa?y w bardzo dobrej kondycji.
Istnieje pogl?d, ?e 'Colt' jest wra?liwy na niedostatek wilgoci w glebie. Informacje takie pochodz? g?wnie z krajw po?udniowej Europy — Hiszpanii i Portugalii — w ktrych d?ugie okresy posuchy nie nale?? do rzadko?ci. Jednak w warunkach klimatycznych Polski centralnej, gdzie poziom opadw jest bardzo niski (450–500 mm rocznie) nie obserwowano objaww ?wiadcz?cych o s?abym zaopatrzeniu w wod? drzew na podk?adce 'Colt'.
'Colt' jest podk?adk? dobrze pobieraj?c? magnez oraz wap? z gleby. Badania krajowe i zagraniczne wykaza?y, ?e li?cie czere?ni rosn?cych na tej podk?adce zawieraj? istotnie wi?cej tych sk?adnikw ni? z drzew na siewce czere?ni ptasiej lub na 'F 12/1' (tab. 2). Cz?sto w pierwszych latach po posadzeniu drzewa uszlachetnione na tych dwch ostatnich podk?adkach, zw?aszcza na glebach lekkich i przepuszczalnych, wykazuj? widoczne objawy deficytu magnezu. Zjawisko to u czere?ni na 'Colcie' w ogle nie wyst?puje lub pojawia si? w minimalnym stopniu.

TABELA 2. ZAWARTO?? WAPNIA I MAGNEZU W LI?CIACH CZERE?NI ODMIANY 'BTTNERA CZERWONA', W ZALE?NO?CI OD RODZAJU ZASTOSOWANEJ PODK?ADKI, ?REDNIE Z LAT 1989-92 (WED?UG SITARKA, GRZYBA I OLSZEWSKIEGO): * ?rednie oznaczone t? sam? liter? nie r?ni? si? istotnie mi?dzy sob?


'Colt' wykazuje wi?ksz? odporno?? na drobn? plamisto?? li?ci drzew pestkowych ni? siewka czere?ni ptasiej, za? wra?liwo?? obu podk?adek na guzowato?? korzeni jest podobna. 'Colt' charakteryzuje si? tak?e podobn? wra?liwo?ci? na raka bakteryjnego, jak czere?nia ptasia czy 'F 12/1'. Ponadto nale?y podkre?li?, ?e — jak podaj? niektre publikacje — 'Colt' wykazuje wysok? tolerancj? wobec chorb wirusowych.
Jak wynika z wy?ej przedstawionych rozwa?a?, 'Colt' zas?uguje na powszechniejsze zastosowanie w praktyce szk?karskiej i sadowniczej. Przemawia za tym chocia?by wysoka efektywno?? rozmna?ania tej podk?adki w mateczniku, ?atwa produkcja drzewek oraz dobry wzrost i owocowanie czere?ni na niej uszlachetnianych. Do 'Colta' przekonali si? ju?, mi?dzy innymi, sadownicy z Portugalii i p?nocnych regionw Niemiec.

powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.