Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

RO?LINY OZDOBNE

SZKODLIWE ZWJKI WYST?PUJ?CE NA ?WIERKU "SREBRZYSTYM"

mgr Rafa? Sionek

Numer archiwalny: 01/2004


?wierk k?uj?cy formy sinej (Picea pungens f. glauca), tzw. srebrzysty, mo?e by? uszkadzany przez g?sienice kilku gatunkw zwjek. Najcz??ciej s? to wydr??ka ?wierkweczka (Epinotia tedella) i zwjka ?wierkweczka kar?owata (Epinotia nanana), o ktrych pisa?em ju? w "Szk?karstwie" 3/93. Przed kilkoma laty na ?wierku tym pojawi?y si? dwa nowe gatunki — Cymolomia hartigiana i Pseudohermenias abietana — ktre rwnie? zacz??y powodowa? uszkodzenia. Poniewa? nie maj? polskich nazw zwyczajowych, proponuje si? je nazwa? — odpowiednio — wydr??ka ig?weczka i wydr??ka jod?weczka. Objawy ?erowania, zw?aszcza m?odych g?sienic, wielu gatunkw zwjek na P. pungens f. glauca s? bardzo podobne, dlatego ?atwo pope?ni? pomy?k? przy identyfikacji szkodnika, a co si? z tym wi??e — przy wyborze odpowiedniej metody i terminu zwalczania.


Nowe gatunki

Wydr??ka ig?weczka (Cymolomia hartigiana) wyst?puje powszechnie w kraju. Mo?e uszkadza? rwnie? jod??.

Zimuj? g?sienice wewn?trz igie?. Wiosn? wznawiaj? ?erowanie, a nast?pnie wychodz? na zewn?trz, gdzie kontynuuj? ?er na m?odych ig?ach pod delikatnym oprz?dem z uszkodzonych, zaschni?tych igie? i odchodw. G?sienice ?eruj? do II dekady czerwca. Od I dekady czerwca nast?puje przepoczwarczenie w miejscu ?erowania. Poczwarka pocz?tkowo jest zielona (fot. 1) p?niej staje si? br?zowa. Pierwsze motyle obserwuje si? ju? na pocz?tku II dekady tego miesi?ca. Najliczniej pojawiaj? si? w I i II dekadzie lipca, a ich lot trwa do I dekady sierpnia. Samice w tym czasie sk?adaj? jaja na ig?ach. Po mniej wi?cej 2 tygodniach wyl?gaj? si? g?sienice. S? bladozielone (fot. 2), maj? d?ugo?? do 15 mm, brunatnozielonaw? tarczk? przedtu?owiow?, jasnobrunatn? g?ow? z ciemnymi bocznymi i ocznymi plamami, a tylne nogi — brunatne.


Fot. 1. Poczwarka wydr??ki ig?weczki


Fot. 2. ?eruj?ca g?sienica wydr??ki ig?weczki

G?sienice wgryzaj? si? do igie? i ?eruj? wewn?trz nich do jesieni, a nast?pnie zimuj?. Starsze g?sienice wiosn? nadgryzaj? ig?y oraz m?ode p?dy, ktre p?niej zwisaj? (fot. 3) i zasychaj? (fot. 4). Jedna g?sienica mo?e uszkodzi? 3–5 takich m?odych przyrostw. Lekko uszkodzone wi?ksze oraz starsze p?dy mog? rosn?? nadal, ale ulegaj? deformacji i pozbawione s? cz??ciowo igie?.


Fot. 3. P?dy uszkodzone przez wydr??k? ig?weczk?


Fot. 4. Uszkodzone przez C. hartigiana p?dy zamieraj? i zasychaj?

Motyle (fot. 5) maj? skrzyd?a o rozpi?to?ci 14–17 mm. Te przedniej pary s? szare, przy brzegach bia?awo przyprszone, z ??toochrow? przepask? ?rodkow?.


Fot. 5. Motyl wydr??ki ig?weczki

Wydr??ka jod?weczka (Pseudohermenias abietana). Jest to pospolity gatunek wyst?puj?cy rwnie? na jodle oraz so?nie. Zwjka ta spotykana jest w tym samym czasie, co wydr??ka ig?weczka.

Zimuj? g?sienice wewn?trz igie?. Wiosn? kontynuuj? ?erowanie. W tym okresie zaczynaj? nadgryza? ig?y i uszkadza? m?ode przyrastaj?ce p?dy (fot. 6). W maju przepoczwarczaj? si? w miejscu ?erowania. Motyle pojawiaj? si? w II dekadzie maja, a najliczniej — w II i III dekadzie czerwca (pojedyncze osobniki spotykano jeszcze z pocz?tkiem II dekady lipca). Samice sk?adaj? jaja na ig?ach. W sierpniu wyl?gaj? si? g?sienice, ktre ?eruj? wewn?trz igie?.


Fot. 6. Uszkodzenia powodowane przez wydr??k? jod?weczk?

M?ode g?sienice wygryzaj? otworek u podstawy ig?y, przez ktry wchodz? do ich wn?trza. Uszkodzone ig?y zasychaj?, odpadaj? i s? po??czone delikatn? prz?dz?. Jedna g?sienica do zimy uszkadza kilka igie?. Najwi?ksze szkody wydr??ka wyrz?dza wiosn? po przezimowaniu.

Motyle (fot. 7) maj? skrzyd?a o rozpi?to?ci 12–18 mm i skomplikowanym rysunku. Na bia?awym tle widoczne jest brunatne siateczkowanie. G?sienice dorastaj? do 15 mm, s? brunatnawoczerwonawe z czarnymi nogami tu?owiowymi i g?ow? (fot. 8).


Fot. 7. Motyl wydr??ki jod?weczki


Fot. 8. G?sienica wydr??ki jod?weczki

Zwalczanie zwjek

mo?na przeprowadzi? w okresie lotu motyli oraz ?erowania g?sienic. Naj?atwiej zniszczy? m?ode g?sienice, kiedy ?eruj? wewn?trz igie? (najlepiej w sierpniu, 2 tygodnie po najintensywniejszym okresie lotu motyli). Dla lepszej skuteczno?ci i obj?cia zabiegiem wszystkich ww. gatunkw zwjek wskazane jest powtrzenie opryskiwania po mniej wi?cej 2 tygodniach.

G?sienice mo?na zwalcza? rwnie? wiosn?, ale jest to trudniejsze, ze wzgl?du na zbyt nisk? wwczas temperatur? powietrza i ich wiek (im starsze, tym s? odporniejsze na dzia?anie zoocydw). Jeden zabieg przeprowadzony wiosn? — w celu zwalczania g?sienic E. nanana, P. abietana, C. hartigiana, ktre wwczas zaczynaj? ?er (g?sienice E. tedella ?eruj? latem i jesieni?) — lub dwa zbiegi w okresie lotu motyli E. nanana, P. abietana, C. hartigiana (na pocz?tku lotu, tj. w II dekadzie maja, a nast?pny po 14 dniach) powinny zredukowa? populac­j? tych zwjek. Lot motyli E. tedella zaczyna si? z ko?cem maja (trwa do lipca) — termin zwalczania tej zwjki jest wi?c p?niejszy.

Przy doborze preparatw (spo?rd zalecanych do ochrony tej grupy ro?lin) nale?y uwzgl?dni? ich selektywno?? dla innych organizmw po?ytecznych tak, aby nie zak?ci? rwnowagi biologicznej. Stosowanie insektycydw z grupy syntetycznych pyretroidw w walce ze zwjkami mo?e bowiem przyczyni? si? do nadmiernego rozwoju populacji prz?dziorkw w nast?pnym roku po zabiegu. Dochodzi do tego w wyniku wyniszczenia wrogw naturalnych tych roztoczy. Przywrcenie stanu rwnowagi biologicznej mo?e nast?pi? dopiero w drugim roku od wykonania zabiegu zwalczaj?cego zwjki. W temperaturze wy?­szej ni? 15oC do zniszczenia zwjek mo?na u?y? ?rodkw fosforoorganicznych, jak Owadofos 540 EC (0,15%) lub Sumithion Super 1000 EC (0,075%).


powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.