Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku: w kategorii:

RO?LINY OZDOBNE

UKORZENIENIE TO TYLKO KWESTIA CZASU

Wojciech Grka

Numer archiwalny: 03/2001


Szk?karstwo ozdobne to obecnie g?wna specjalizacja firmy Hodowla Ro?lin Bronisze sp. z o.o. Tymczasem jeszcze 10 lat temu przedsi?biorstwo z Bronisz k. Warszawy znane by?o przede wszystkim z produkcji sadzonek go?dzikw.


Zmieniaj?ca si? koniunktura zmusi?a jednak, kieruj?c? tym dzia?em, mgr Krystyn? Zieli?sk? (fot. 1) do podj?cia prb wykorzystania istniej?cych, nieogrzewanych szklarni do ukorzeniania drzew i krzeww iglastych oraz li?ciastych. Poniewa? — jak mwi — nie mia?a do?wiadczenia, ale musia?a rozpocz?? produkcj? szk?karsk?, pierwsze sadzonki przygotowa?a zgodnie z zaleceniami podawanymi w podr?cznikach, wykorzystuj?c sto?y z perlitem, na ktrych wcze?niej ukorzeniano go?dziki. W ci?gu kilku lat nie tylko zyska?a praktyczn? wiedz?, ale dopracowa?a si? w?asnej technologii rozmna?ania gatunkw szk?karskich, ktra pozwala skrci? okres produkcji materia?u handlowego nawet do dwch lat.


Fot. 1. Krystyna Zieli?ska z ?ywotnikami gotowymi do sprzeda?ySporz?dzanie sadzonek
Materia? do przygotowywania sadzonek gatunkw iglastych pobierany jest prawie przez ca?y rok z matecznikw rosn?cych w polu. Wyj?tkiem s? okresy najintensywniejszego wzrostu ro?lin, kiedy m?ode przyrosty s? mi?kkie i sadzonki by?yby nara?one na szybk? utrat? turgoru. Krystyna Zieli?ska twierdzi jednak, i? w warunkach zamg?awiania mo?na by ukorzeni? nawet ten materia?, gdyby zaistnia?a taka konieczno??. Sadzonki tnie si? sekatorem nie zwracaj?c uwagi, czy posiadaj? pi?tk?. Pocz?tkowo ci?to je no?em, uwa?aj?c, aby posiada?y pi?tk? i oko?o 1,5 cm cz??ci zdrewnia?ej. — Obserwuj?c ukorzeniaj?ce si? sadzonki ro?lin iglastych (m.in. Juniperus scopulorum 'Skyrocket'), zauwa?y?am jednak, ?e czasami korzenie tworz? si? znacznie powy?ej miejsca ci?cia. Wywnioskowa?am wi?c, ?e widocznie pozostawienie pi?tki nie ma widocznego wp?ywu na efekt ukorzeniania — mwi autorka technologii. Obecnie sporz?dzane sadzonki maj? w przypadku ?ywotnikw oko?o 20–25 cm d?ugo?ci (fot. 2), 20–30 cm, je?li s? to ja?owce, a oko?o 15 cm — ?wierki bia?e odmiany 'Conica' (fot. 3).

Fot. 2. Du?e sadzonki tworz? silny system korzeniowy
Fot. 3. ?wierki bia?e 'Conica', rozmno?one z 15-centymetrowych sadzonek


Przygotowywanie tak du?ych sadzonek jest mo?liwe dzi?ki istnieniu w Broniszach wielu matecznikw oraz miejsca w szklarni. Wi?kszo?? szk?karzy ze wzgl?dw "oszcz?dno?ciowych" sporz?dza jak najmniejsze sadzonki dysponuj?c jedynie niewielk? powierzchni? mno?arek, a materia? do rozmna?ania pobieraj? z w?asnych (zwykle ma?ych) matecznikw lub przy okazji piel?gnacji ro?lin znajduj?cych si? na etapie produkcji. Szklarnie w Broniszach nie s? ogrzewane i zdarza si?, ?e zim? pod?o?e na sto?ach zamarza, cz??? sadzonek przechowywana jest wi?c w ch?odni (w temperaturze +5oC, w workach foliowych), aby by?y gotowe do sadzenia, gdy tylko pozwoli na to pogoda. Materia? w ch?odni mo?e by? przetrzymywany nawet do p? roku, bez wyra?nych strat.

Pod?o?e
Przygotowany materia? rozmno?eniowy sadzi si? na sto?ach do perlitu, perlitu z trocinami lub samych trocin. Do dzi? u?ywany jest ten sam perlit, w ktrym przed 10 laty ukorzeniano go?dziki. Poniewa? zaczyna?o go ju? brakowa?, K. Zieli?ska sprbowa?a wymiesza? go z trocinami, ktre pozyskiwane s? jako materia? odpadowy z zak?adu stolarskiego (nie s? to ?wie?e trociny z tartaku!). Gdy takie pod?o?e sprawdzi?o si? i ro?liny zacz??y bez problemw tworzy? korzenie, sprbowano wykorzysta? tak?e trociny bez ?adnych dodatkw (fot. 4). Pierwsze prby przeprowadzane by?y w okresie wegetacji — sadzonki ukorzenia?y si? bardzo dobrze. W tym roku K. Zieli?ska po raz pierwszy u?y?a trocin do ukorzeniania sadzonek w zimie, na razie z dobrymi rezultatami. Zapytana, jakiego pod?o?a u?ywa?aby, gdyby mia?a pe?n? swobod? wyboru, odpowiada, ?e nieco lepszy od trocin (mo?e o 10%) jest perlit, ale trociny s? o wiele ta?sze. — Maj? te? inne zalety — dodaje — nie ma problemw z ich nawadnianiem (?atwo ch?on? i magazynuj? wod?), a ukorzenione sadzonki utrzymuj? bry?k? korzeniow? (perlit si? rozsypuje), ktra zabezpiecza ro?liny podczas transportu przy przesadzaniu. Wa?ne jest te? to, ?e w p?niejszej produkcji w kontenerach u?ywamy mieszaniny torfu z trocinami i przesadzane ro?liny nie przechodz? szoku. Nie lubi? natomiast torfu, gdy? ukorzeniane w takim pod?o?u sadzonki maj?, wed?ug mnie, za ma?y dost?p powietrza do korzeni.

Fot. 4. Sadzonki laurowi?ni ukorzeniane w trocinach


Podczas sadzonkowania substancje wspomagaj?ce ukorzenianie stosowane s? tylko dla najbardziej "opornych" odmian (np. Juniperus chinensis 'Blaauw'). O konieczno?ci u?ycia preparatw ukorzeniaj?cych K. Zieli?ska decyduje na podstawie w?asnych do?wiadcze?. Uwa?a, ?e je?eli co? ukorzenia si? ?atwo, to szkoda wydawa? pieni?dze na ukorzeniacze, gdy? — jej zdaniem — z sadzonek mo?na rozmno?y? prawie ka?dy gatunek i odmian?. Jest to tylko kwestia czasu. — Tylko niech mi Pani nie mwi, ?e te ?wierki te? by?y rozmno?one z sadzonek — mia? powiedzie? kiedy? podczas odwiedzin w szklarni docent Seneta, ogl?daj?c ukorzenione przez K. Zieli?sk? ?wierki k?uj?ce odmiany 'Hoopsii' (fot. 5).

Fot. 5. Krystynie Zieli?skiej udaje si? rozmna?a? z sadzonek nawet ?wierki k?uj?ce 'Hoopsii'Piel?gnacja
D?ugo?? okresu ukorzeniania jest r?na, ?rednio wynosi oko?o 5 tygodni. Ale, na przyk?ad, ro?liny sadzonkowane jesieni?, zd??? przed zim? jedynie rozpocz?? tworzenie korzeni lub tkanki kallusowej. Potem, gdy spadnie temperatura, zdarza si?, ?e sadzonki zamarzaj? w pod?o?u. Mimo to na wiosn? szybko kontynuuj? rozwj systemu korzeniowego, a procent zamieraj?cych ro?lin jest minimalny. Ukorzeniaj?ce si? sadzonki nawadnia si? automatycznie, za pomoc? zraszaczy, a w lecie chroni si? przed nadmiernym nas?onecznieniem przy pomocy cieniwek.

Przesadzanie
Ukorzenione ro?liny sadzi si? do pojemnikw lub bezpo?rednio na polu. Przesadza si? przez ca?y sezon wegetacji, nie wy??czaj?c najgor?tszych miesi?cy lata. Poniewa? du?e sadzonki maj? silnie rozwini?ty system korzeniowy, przed sadzeniem przycina si? go zwykle o po?ow? (fot. 6).

Fot. 6. Silny system korzeniowy sadzonek skraca si? w czasie przesadzania


W Broniszach nie ma jeszcze kontenerowni, dlatego krzewy i drzewa produkowane w pojemnikach pozostaj? w szklarniach a? do sprzeda?y. Ukorzenione ro?liny sadzi si? w tym przypadku od razu do kontenerw finalnych (zwykle o ?rednicy 18 cm). Pod?o?em jest mieszanina torfu z trocinami (w proporcji 1: 1 — fot. 7), do ktrej dodaje si? nawozu o spowolnionym dzia?aniu (Osmocote 9- lub12-miesi?czny). P?niej dokarmia si? jeszcze ro?liny Azofosk? (posypowo). Upraw? prowadzi si? w szklarniach, na sto?ach (fot. 8). Tak? metod? po dwch latach uzyskuje si? materia? nadaj?cy si? do sprzeda?y.

Fot. 7. Pod?o?e do produkcji kontenerowej to mieszanina torfu z trocinami
Fot. 8. Ro?liny w kontenerach uprawia si? w szklarni na sto?ach


Cz??? ukorzenionego materia?u iglastego sadzi si? w polu. W tym celu wykorzystywany jest ci?gnik ze szparownikiem, ktry robi rowki g??boko?ci oko?o 20 cm (fot. 9). Nast?pnie pracownicy uk?adaj? sadzonki w rowku, a ziemi? wok? nich dociskaj? pi?tami (fot. 10). Gleba w Broniszach jest ci??ka i dobrze utrzymuje wilgo?; nawet podczas sadzenia w upalne dni ro?liny przyjmuj? si? dobrze (zamiera zwykle nie wi?cej ni? 20%). Materia? z produkcji polowej trafia do sprzeda?y jako "kopany" zwykle po kilku latach produkcji.

Fot. 9. Do?ki do sadzenia ro?lin w polu wykonywane s? szparownikiem
Fot. 10. Pracownicy pi?tami dociskaj? ziemi? wok? sadzonekNie tylko iglaste
Oprcz ro?lin iglastych, w szklarniach przedsi?biorstwa w Broniszach rozmna?a si? te?, w wi?kszo?ci przez sadzonki zielne, gatunki i odmiany li?ciaste do sprzeda?y w pojemnikach. Tak post?puje si?, na przyk?ad, z zimozielonymi ligustrami, katalpami, klonami jesionolistnymi czy zwisaj?c? odmian? morwy (Morus alba 'Pendula' — fot. 11).

Fot. 11. Morwy bia?e 'Pendula' rozmna?ne z sadzonek


W przypadku tej ostatniej pie? wyprowadzany jest przy bambusowych podporach. Prowadzone s? rwnie? prby rozmna?ania taksonw trudno ukorzeniaj?cych si? przez sadzonki zdrewnia?e, ktre umieszcza si? w pod?o?u p?n? jesieni? albo nawet wiosn? (je?eli pod?o?e na sto?ach nie jest zamarzni?te). Tworzenie korzeni rozpoczyna si? zwykle dopiero wiosn?. W ten sposb omijany jest etap ukorzeniania w gruncie. Krystyna Zieli?ska rozmna?a t? metod?, mi?dzy innymi, derenie (fot. 12) oraz laurowi?nie. Z sadzonek zdrewnia?ych (ale sporz?dzanych p?nym latem) rozmna?a si? te? w Broniszach jab?onie i wi?nie ozdobne (np. wi?ni? japo?sk? 'Amanogawa').

Fot. 12. Ukorzeniane w trocinach sadzonki dereni w fazie tworzenia tkanki kallusowejpowrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.