Szkółkarstwo - strona g��wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

ogrodinfo.pl

 

Szukaj: w roku:

DRZEWKA JAB?ONI Z "PODWJNYM" PNIEM

Prof. dr hab. W?adys?aw Poniedzia?ek, dr Stanis?aw Por?bski, mgr Bernadeta Rze?nicka

Numer archiwalny: 05/2000


Od wielu lat w Katedrze Sadownictwa AR w Krakowie prowadzone s? badania nad r?nymi sposobami regulacji przewodzenia przez drzewa owocowe asymilatw, wody i zwi?zkw mineralnych. Ograniczenie tego przewodzenia, w praktyce uzyskiwane za pomoc? bardzo drastycznych zabiegw (ci?cie korzeni lub nacinanie pni drzew pi?? ?a?cuchow?, a? do rdzenia), przeciwdzia?a bowiem nadmiernemu wzrostowi drzew i zag?szczaniu si? koron, a tym samym s?abemu zawi?zywaniu p?kw kwiatowych. Pocz?tkowo nasze badania koncentrowa?y si? na "mikrowstawkach" powstaj?cych w wyniku przeszczepiania pier?cieni kory z podk?adek kar?owych na pie? odmiany uprawnej. Badania te nie zosta?y jeszcze zako?czone. W trakcie przeprowadzanych eksperymentw wy?oni?a si? jednak jeszcze inna metoda, ktra da?a pozytywne rezultaty — produkcja drzew o"podwjnym" pniu.


NOWA IDEA SKARLANIA DRZEW OWOCOWYCH
Drzewa z "podwjnym" pniem mo?na utworzy? przez zaszczepienie metod? mostow? p?du podk?adki kar?owej na pniu drzewa (rys. 1). Tego typu szczepienia by?y od dawna praktykowane w przypadku uszkodzenia kory. Zaszczepiony p?d umo?liwia? przewodzenie asymilatw do korzeni — mimo uszkodze?, ktre to przewodzenie blokowa?y. Przy wykonywaniu szczepienia mostowego nie przywi?zywano wi?kszej wagi do pochodzenia szczepionych p?dw, gdy? nie mia?o to istotnego znaczenia. Mog?y one by? pobrane zarwno z dowolnej odmiany uprawnej, jak i z silnie rosn?cej podk?adki.

RYS. 1. SZCZEPIENIE MOSTOWE


Na podstawie techniki wykorzystywanej przy szczepieniach mostowych narodzi?a si? nowa idea skarlania drzew owocowych. Je?eli zabieg zostanie wykonany na pniu m?odego drzewka w szk?ce lub w sadzie, a jako zrazu u?yje si? p?du podk?adki kar?owej o d?ugo?ci 30 cm, to pie? drzewa b?dzie sk?ada? si? z dwch genetycznie r?nych cz??ci. Pie? pierwotny (g?wny) b?dzie zbudowany z tkanek odmiany uprawnej, natomiast pie? zaszczepiony (pomocniczy) b?dzie stanowi?a podk?adka kar?owa. Je?eli pozostawi? tak zbudowane drzewo bez dalszych zabiegw, to nie zaobserwujemy ?adnego wp?ywu zaszczepionego p?du na jego wzrost i plonowanie. Wystarczy jednak zablokowa? przewodzenie w pniu g?wnym drzewa, a zaszczepiony pie? pomocniczy przejmie ca?e przewodzenie i w przypadku, gdy jest on pniem zbudowanym z p?du podk?adki kar?owej, drzewo zacznie zachowywa? si? tak, jak gdyby ros?o na wstawce skarlaj?cej. Taki klasyczny sposb u?ycia pnia pomocniczego jest k?opotliwy i nie bardzo nadaje si? do zastosowania w szk?karstwie. Dlatego prowadzone s? badania nad kilkoma modyfikacjami tej metody. Jedna z nich sprawdzi?a si? w sadzie. Jest ona prosta i, naszym zdaniem, mo?e by? brana pod uwag? przy produkcji w szk?ce.

METODA PRODUKCJI DRZEWEK
Polega ona na wszczepieniu w pie? drzewka owocowego w szk?ce (mo?liwe jest rwnie? szczepienie w sadzie), krtkich po?wek 10-centymetrowych odcinkw p?dw podk?adki kar?owej (rys. 2).

RYS. 2. ETAPY ZMODYFIKOWANEGO SZCZEPIENIA MOSTOWEGO: a) 10-centymetrowy odcinek p?du podk?adki M.9 przeci?ty na dwie cz??ci, b) sposb zaszczepienia p?du na pniu drzewka


Ot?, 10-centymetrowy odcinek takiego p?du przecina si? wzd?u? na dwie po?owy, a nast?pnie na obu jego ko?cach, od strony kory, wykonuje dwa sko?ne, oko?o p?centymetrowej d?ugo?ci naci?cia, podobnie jak przy szczepieniu przez stosowanie, lecz znacznie krtsze i w przeciwnych kierunkach. Na pniu drzewka wycina si? pasek kory, ktry odpowiada d?ugo?ci? i szeroko?ci? rozmiarom wszczepianego p?du, pozostawiaj?c krtkie (centymetrowe) j?zyczki (fot. 1).

FOT. 1. SPOSB WYCINANIA KORY NA PNIU DRZEWA


Przeci?t? po?wk? p?du przyk?ada si? do pnia drzewka wk?adaj?c jej ko?ce pod te j?zyczki. Zaszczepiony p?d powinien na ca?ej swojej d?ugo?ci przylega? do pnia drzewka (fot. 2). Ponadto na ca?ej d?ugo?ci nale?y zawi?za? go foli?. Wprawnemu pracownikowi czynno?ci te zajmuj? niewiele wi?cej czasu ni? okulizacja.

FOT. 2. W MIEJSCU PIONOWEGO NACI?CIA WSTAWIA SI? ODCINEK P?DU PODK?ADKI KAR?OWEJ


To zmodyfikowane szczepienie tylko w niewielkim stopniu zmienia wygl?d pnia drzewka i nie wywiera wp?ywu na jego wzrost. Nie utrudnia transportu ani sadzenia drzewek w sadzie. Stanowi natomiast specyficzny bezpiecznik, ktry mo?e by? uruchamiany okresowo w dowolnych latach i okresach wzrostu, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Uruchomienie to mo?e polega? na wyci?ciu obr?czki kory szeroko?ci 1 cm na pniu drzewa, tak by przewodzenie asymilatw nast?powa?o jedynie poprzez zaszczepiony p?d (rys. 3).

RYS. 3. PRZEP?YW ASYMILATW PO WYKONANIU BLOKADY (WYCI?CIU PASKA KORY NA PNIU)


Taka okresowa blokada przep?ywu asymilatw i bioregulatorw powoduje obni?enie aktywno?ci systemu korzeniowego, a tym samym zmniejszenie dop?ywu wody oraz zwi?zkw mineralnych do korony drzewa. Po up?ywie 4, 5 tygodni rana po wyci?tej obr?czce zabli?nia si? (fot. 3), przep?yw asymilatw w pniu g?wnym drzewa zostaje przywrcony i ponownie ma ono mo?liwo?? zgromadzenia wystarczaj?cej ilo?? substancji zapasowych przed zim?, a tym samym zachowuje swoj? normaln? odporno?? na mrz.

FOT. 3. DRZEWKO Z "PODWJNYM" PNIEM W ROK PO WYKONANIU PIERWSZEJ BLOKADY



CO DAJE TAKIE POST?POWANIE?
W naszych badaniach na pniach drzewek odmiany 'Jonagold' rosn?cych na podk?adce 'P 60' zaszczepiono 10-centymetrowe odcinki jednorocznych p?dw podk?adki M.9 o szeroko?ci oko?o 1 cm.
W czasie szczepienia oraz w ka?dym nast?pnym roku wycinano na pniu g?wnym drzewa, na pozosta?ej cz??ci obwodu pnia, obr?czki kory o szeroko?ci 1 cm. Pod wp?ywem takiego traktowania wzrost drzew prawie si? nie zmieni?. Poniewa? jednak silniejsze owocowanie drzew zazwyczaj prowadzi do ich s?abszego wzrostu, mo?na takiego skutku oczekiwa? w nast?pnych sezonach. Rozbudowa systemu asymilacyjnego w pierwszych latach po posadzeniu drzew do sadu, je?eli tylko nie ??czy si? z os?abieniem owocowania, jest za? zjawiskiem korzystnym. W istotny sposb zwi?kszy?o si? natomiast kwitnienie i plonowanie badanych drzew (tabela). Wzros?a suma plonu z drzew i ich produktywno??, tj. plon przypadaj?cy na 1 cm2 pola powierzchni przekroju poprzecznego pnia (wsp?czynnik plenno?ci). Przeszczepianie ?atki kory, zamiast 10-centymetrowego p?du, okaza?o si? sposobem mniej skutecznym, chocia? i w tym przypadku zaznaczy?o si? lepsze plonowanie badanych drzew. Rwnie? wska?nik produktywno?ci wzrs? pod wp?ywem przeszczepiania odcinka p?du bardziej ni? w wyniku przeszczepiania ?atki kory. Wraz ze wzrostem plonu mala?a ?rednia masa owocu. Mimo to w kombinacji z przeszczepionym p?dem owoce by?y dostatecznie du?e, ze ?redni? mas? 178 g.

WP?YW METODY "PODWJNEGO" PNIA NA KWITNIENIE I OWOCOWANIE DRZEW ODMIANY 'JONAGOLD' ROSN?CYCH NA PODK?ADCE P 60: * - dane oznaczone tymi samymi literami nie r?ni? si? istotnie mi?dzy sob?


Przyspieszone plonowanie i wzrost produktywno?ci drzew przemawiaj? za podj?ciem prb zastosowania metody podwjnego pnia w produkcji. Chocia? sposb ten dotyczy regulowania wzrostu i owocowania drzew rosn?cych w sadzie, to jednak korzystniejsze wydaje si? wszczepianie p?dw podk?adek s?abo rosn?cych ju? w szk?ce.

powrt

 

Hasło Ogrodnicze| plantpress.pl | kontakt | polityka prywatności
  © 1998-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na portalu www.szkolkarstwo.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na portalu www.szkolkarstwo.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.